Comment on page

บรอดแคสต์ Facebook

บรอดแคสต์ Facebook (Recurring Notifications) เป็นระบบบรอดแคสต์แบบพิเศษที่อนุญาตให้ร้านค้าส่งข้อความหาลูกค้าผ่าน Messenger ได้อย่างปลอดภัย ลดปัญหาเพจถูกระงับ เหมาะสำหรับการส่งข่าวสาร โปรโมชั่น หรือการแจ้งเตือนอื่น ๆ เพื่อให้ร้านค้าติดต่อกับลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ได้อย่างสม่ำเสมอ โดยสามารถส่งข้อความบรอดแคสต์ได้ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าร้านค้าจำเป็นต้องได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากลูกค้าก่อน จึงจะส่งข้อความบรอดแคสต์ได้
ร้านค้าที่เชื่อมต่อ Facebook page กับระบบ deeple ก่อนวันที่ 22/12/2565
จำเป็นต้องถอดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง เพื่อใช้งานฟีเจอร์นี้
ข้อควรรู้
 • เมื่อลูกค้ากดรับข้อความแล้ว คุณจะสามารถส่งข้อความหาลูกค้าได้โดยไม่ติดกฎ 24/7 ของ Facebook
 • บรอดแคสต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ลูกค้าสามารถเลือกรับ/หยุดรับข้อความบรอดแคสต์ ปิดการแจ้งเตือน และรายงานการส่งข้อความของคุณได้ทุกเมื่อ

การตั้งค่า Recurring Notifications มี 2 ขั้นตอน ดังนี้

ตัวอย่าง Recurring Notifications

📌 การส่งคำขอเพื่อให้ลูกค้ากดรับข้อความจากเพจ (Opt-in Request)

 1. 1.
  คลิกเมนู "เครื่องมือการตลาด"
 2. 2.
  คลิกเมนูย่อย "บรอดแคสต์"
 3. 3.
  คลิก "บรอดแคสต์ Facebook"
 4. 4.
  คลิก "+ เพิ่มการส่งคำขอ"
5. ตั้งชื่อคำขอ (เป็นชื่อที่ใช้สื่อสารกันภายในเท่านั้น ไม่แสดงให้ลูกค้าเห็น)
6. เลือกบริบทในการส่งคำขอ ซึ่งมีให้เลือก 3 บริบท ดังนี้
 • ส่งหลังข้อความต้อนรับ
 • ส่งหลังจากยืนยันการชำระเงิน
 • ส่งหลังการแจ้งเลขพัสดุ
คำขออนุญาตส่งบรอดแคสต์จำกัด 1 บริบทต่อ 1 คำขอ เมื่อเลือกใช้ครบทุกบริบทแล้ว จะไม่สามารถเพิ่มการส่งคำขอได้อีก
ตัวอย่าง คำขอที่ 1 ใช้บริบท "ส่งหลังข้อความต้อนรับ"
คำขอที่ 2 ใช้บริบท "ส่งหลังจากยืนยันการชำระเงิน"
คำขอที่ 3 ใช้บริบท "ส่งหลังการแจ้งเลขพัสดุ"
ข้อควรรู้
 • คำขออนุญาตส่งข้อความในบริบท "หลังยืนยันการชำระเงิน" และ "หลังการแจ้งเลขพัสดุ" จะสามารถส่งหาลูกค้าได้ภายใน 7 วัน นับจากเวลาที่ลูกค้าส่งข้อความสุดท้าย
กล่าวคือ หากส่งคำขอในบริบท "หลังยืนยันการชำระเงิน" หมายถึง คุณต้องยืนยันการชำระเงินหลังจากลูกค้าส่งสลิปมาให้ภายใน 7 วัน
หากส่งคำขอในบริบท "หลังการแจ้งเลขพัสดุ" หมายถึง คุณต้องแจ้งหมายเลขพัสดุให้ลูกค้าทราบภายใน 7 วัน หลังจากลูกค้าส่งข้อความสุดท้าย
 • คุณสามารถส่งคำขอให้ลูกค้าคนเดิม ในบริบทเดิมได้ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ กล่าวคือ
ถ้าลูกค้าได้รับคำขอครั้งแรกแล้วไม่กดรับข้อความ ระบบจะส่งให้อีกครั้งเมื่อมีการสั่งซื้อสินค้าใหม่หลังจาก 1 สัปดาห์
7. อัปโหลดรูปภาพประกอบการส่งคำขอ (สัดส่วน 1:1 หรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส)
8. หัวข้อคำขอ ความยาวไม่เกิน 65 ตัวอักษร
แนะนำให้เป็นประโยคที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้ากดอนุญาต
9. เลือกข้อความที่จะแสดงบนปุ่มได้ตามความต้องการ
10. ตั้งค่าการส่งคำขออนุญาตบรอดแคสต์ซ้ำอัตโนมัติ
หมายเหตุ
กำหนดการส่งคำขออนุญาตบรอดแคสต์ซ้ำอัตโนมัติ คือ 6 เดือนหลังจากลูกค้าคลิกยอมรับข้อความ
ตัวอย่างคำขอในหน้าแชท
11. ตั้งค่าข้อความก่อนส่งคำขอ (สูงสุด 300 ตัวอักษร)
12. ตั้งค่าข้อความหลังลูกค้าตอบรับคำขอ (สูงสุด 300 ตัวอักษร)
13. คลิก "ส่งคำขอ"

📣 ตั้งค่าข้อความบรอดแคสต์

เนื่องจากการบรอดแคสต์แต่ละครั้งต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ ดังนั้นในแต่ละคำขอจำเป็นต้องมีลูกค้ากดอนุญาตเพื่อรับข้อความบรอดแคสต์อย่างน้อย 1 คนขึ้นไป จึงจะสามารถส่งข้อความบรอดแคสต์ได้
 1. 1.
  คลิก "สร้างบรอดแคสต์"
2. กำหนด "กลุ่มลูกค้า" ที่ต้องการส่งข้อความบรอดแคสต์โดยเฉพาะ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
หากต้องการส่งข้อความบรอดแคสต์ให้กับลูกค้าทุกคน สามารถข้ามขั้นตอนการกำหนดกลุ่มลูกค้านี้ไปได้
👥 กลุ่มเป้าหมายตามแท็กอัตโนมัติที่สร้างโดยระบบ deeple (System tags)
🏠 จังหวัด (ใช้กับลูกค้าที่เคยมีประวัติการสั่งซื้อสินค้ากับร้านค้าแล้วเท่านั้น)
🏷 แท็กลูกค้าที่ทางร้านเป็นผู้กำหนดเอง (Custom tags)
3. ตั้งค่าข้อความบรอดแคสต์ 1 กล่องข้อความ โดยมี 4 รูปแบบให้เลือกใช้ดังนี้
 • แบบข้อความ
 • แบบรูปภาพ
 • แบบเมนู/หมวดหมู่สินค้า
 • แบบสินค้า
4. คลิก "แสดงข้อความก่อนส่ง"
5. คลิก "สร้างบรอดแคสต์"
6. คลิก "ยืนยัน"
เมื่อยืนยันการบรอดแคสต์ไปแล้ว คุณจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขหรือดูประวัติการตั้งค่าได้อีก
7. ระบบจะส่งข้อความบรอดแคสต์ไปยังแชทของลูกค้าที่คลิกยอมรับข้อความไว้