Comment on page

ตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์ (Live to Chat)

การตั้งค่า CF โค้ดสินค้า

1. คลิก “เมนูสินค้า & คลังสินค้า“
2. คลิกแท็บเมนูย่อย “สินค้า“
3. เลือกสินค้าที่ต้องการตั้งค่ารหัส CF
4. ระบบจะปรากฏหน้ารายละเอียดสินค้าเพื่อตั้งค่ารหัส CF
เงื่อนไขการตั้งค่ารหัส CF ในหน้ารายละเอียดสินค้า
1. มีความยาวอย่างน้อย 3 ตัวอักษร
2. ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ (สำหรับภาษาไทย ไม่สามารถใช้สระและวรรณยุกต์ได้)
3. สามารถใช้ตัวเลข, เครื่องหมาย _ (Underscore) และเครื่องหมาย - (Dash) ได้
4. ไม่สามารถเว้นวรรคระหว่างโค้ดได้
5. ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ตัวอักษร "CF" ไว้ (ให้ใส่เพียงรหัส CF ของสินค้านั้น ๆ เช่น dp01 เป็นต้น)
4. กรอก CFโค้ดสินค้า โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ
 • สินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU
 • สินค้าที่มีตัวเลือก SKU
สินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU
สินค้าที่มีตัวเลือก SKU
 1. 1.
  กรอก CF โค้ดสินค้าให้ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด
 2. 2.
  บันทึกข้อมูลให้เรียบร้อย
 1. 1.
  คลิก "จัดการตัวเลือกสินค้า"
2. กรอก CF โค้ดสินค้าให้แต่ละตัวเลือก SKU
3. คลิกบันทึก
4. คลิกบันทึกที่หน้าตั้งค่าสินค้า

การเชื่อมต่อเฟซบุ๊กไลฟ์กับระบบ deeple

1. คลิกปุ่ม “ถ่ายทอดสด“ ที่หน้า Facebook page ของร้านค้า
2. ตั้งค่าการถ่ายทอดสด สามารถเลือกได้ว่าจะเริ่มต้นถ่ายทอดสดทันทีหรือกำหนดเวลาถ่ายทอดสดล่วงหน้าไว้
3. ตั้งค่าเฟซบุ๊กไลฟ์โดยกำหนดชื่อวิดีโอและคำอธิบาย
4. จากนั้นคลิกปุ่ม “ถ่ายทอดสด“
5. Facebook จะเริ่มถ่ายทอดสดทันที
ตัวอย่าง การตั้งค่าเฟซบุ๊กไลฟ์แบบเริ่มถ่ายทอดสดทันที
6. กลับไปที่ระบบ deeple แล้วคลิกเมนู “เครื่องมือการตลาด“
สำหรับร้านค้าที่ใช้โหมดตอบแชทโดยแอดมิน (Admin mode) จำเป็นต้องเปิดใช้งานโหมดช้อปปิ้งต่อเนื่อง ก่อนทำการตั้งค่าฟีเจอร์ตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเปิดรายการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองผ่านปุ่ม Quick reply และปุ่มต่าง ๆ ในแชท
7. คลิกเมนูย่อย “ตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์“
8. คลิกปุ่ม “เพิ่มเฟซบุ๊กไลฟ์“
9. กำหนดชื่อเฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่งใช้สื่อสารกันภายในร้านค้าเท่านั้น
ระบบจะนำชื่อเฟสบุ๊กไลฟ์ไปติดเป็นแท็กลูกค้าโดยอัตโนมัติ
10. เลือกเฟซบุ๊กไลฟ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
โพสต์ไอดี (Facebook Post ID) คือรหัสประจำตัว 16 หลัก ที่อยู่ในทุก ๆ โพสต์บน Facebook ซึ่งแต่ละโพสต์จะมีหมายเลขที่แตกต่างกันเป็นของตัวเอง
การนำเลขโพสต์ไอดีมาใช้ คือ เมื่อร้านค้าสร้าง Live บน Facebook page และเชื่อมต่อเพจกับระบบ deeple เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถเลือก Facebook Post ID ได้จากในระบบ deeple เพื่อให้ระบบค้นหาโพสต์ของร้านค้าและใช้ประกอบการตั้งค่าการตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์ได้
11. เลือกสินค้าที่ต้องการนำเข้าร่วมรายการไลฟ์ สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ
 • ระบุสินค้า (บางรายการ)
 • สินค้าทั้งหมดในร้าน
ระบุสินค้า
สินค้าทั้งหมด
 1. 1.
  คลิกระบุสินค้า
 2. 2.
  คลิกปุ่ม "Browse"
3. เลือกสินค้าที่ต้องการเข้าร่วมรายการไลฟ์
4. คลิก "ยืนยัน"
 1. 1.
  คลิก "สินค้าทั้งหมด"
12. คลิกปุ่ม “บันทึก“
13. ระบบจะแสดงหน้ารายงานการตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์ดังนี้
สำหรับช่อง "ค้นหา" สามารถค้นหาได้จากชื่อเฟซบุ๊กไลฟ์เท่านั้น