ชำระเงินปลายทาง (Cash on delivery)

การจัดการรายการสั่งซื้อ (Order) รูปแบบชำระเงินปลายทางระหว่างระบบ deeple กับระบบ Zort

การจัดการรายการสั่งซื้อระหว่างระบบ deeple และระบบ Zort กรณีชำระเงินปลายทาง

การชำระเงินปลายทาง (Cash on delivery) แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

กรณีคิดค่ามัดจำสินค้า

ตัวอย่างการอัปเดตสถานะรายการสั่งซื้อระหว่างระบบ deeple และ Zort

เมื่อร้านค้าได้รับชำระเงินและกดยืนยัน COD ในระบบ deeple สถานะรายการสั่งซื้อจะเป็น "สำเร็จ" โดยอัตโนมัติ

ระบบ Zort จะอัปเดตรายงานการขาย โดยมีสถานะการโอนสินค้าออกจากคลังเป็น "สำเร็จ" และสถานะการชำระเงินเป็น "ชำระบางส่วน" ซึ่งร้านค้าจำเป็นต้องกรอกยอดชำระเพิ่มเติมในรายละเอียดของรายการสั่งซื้อต่อไป

การจัดการรายการสั่งซื้อรูปแบบชำระเงินปลายทางแบบคิดค่ามัดจำสินค้า

  1. คลิก "หมายเลขรายการสั่งซื้อ"

2. ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดรายการขาย

ตัวอย่างรายละเอียดรายการขาย (ส่วนที่ 1)

จากรูปตัวอย่าง สามารถอธิบายรายละเอียดรายการขาย (ส่วนที่ 1) ได้ดังนี้

ตัวอย่างรายละเอียดรายการขาย (ส่วนที่ 2)

จากรูปตัวอย่าง สามารถอธิบายรายละเอียดรายการขาย (ส่วนที่ 2) ได้ดังนี้

3. คลิกปุ่ม "ชำระเพิ่ม"

4. ระบบจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ต้องชำระให้โดยอัตโนมัติ

5. ระบุช่องทางที่ลูกค้าชำระเงิน

6. เลือกวันที่ที่ลูกค้าชำระเงิน

7. คลิกที่ปุ่ม "ยืนยันการชำระเงิน"

8. ระบบจะอัปเดตสถานะการชำระเงินจาก "ชำระบางส่วน" > "ชำระครบ" โดยอัตโนมัติ

กรณีไม่คิดค่ามัดจำสินค้า

ตัวอย่างการอัปเดตสถานะรายการสั่งซื้อระหว่างระบบ deeple และ Zort

เมื่อร้านค้าได้รับชำระเงินและกดยืนยัน COD ในระบบ deeple สถานะรายการสั่งซื้อจะเป็น "สำเร็จ" โดยอัตโนมัติ

ระบบ Zort จะอัปเดตรายงานการขาย โดยมีสถานะการโอนสินค้าออกจากคลังเป็น "สำเร็จ" และสถานะการชำระเงินเป็น "ชำระครบ"

การจัดการรายการสั่งซื้อรูปแบบชำระเงินปลายทางแบบไม่คิดค่ามัดจำสินค้า

  1. คลิกที่ "หมายเลขรายการสั่งซื้อ"

2. ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดรายการขาย

ตัวอย่างรายละเอียดรายการขาย (ส่วนที่ 1)

จากรูปตัวอย่าง สามารถอธิบายรายละเอียดรายการขาย (ส่วนที่ 1) ได้ดังนี้

ตัวอย่างรายละเอียดรายการขาย (ส่วนที่ 2)

จากรูปตัวอย่าง สามารถอธิบายรายละเอียดรายการขาย (ส่วนที่ 2) ได้ดังนี้

Last updated