ยกเลิกการเชื่อมต่อ LINE OA

1. คลิกเมนู "ตั้งค่าร้านค้า"

  1. คลิก "จัดการธีมร้านค้า"

  2. คลิกปุ่มเมนู (จุดสามจุด)

  1. คลิก "ปิดการใช้งาน" LINE rich menu

  1. ไปที่ https://manager.line.biz/ และเข้าสู่ระบบตามบัญชีของร้าน

6. เลือกบัญชีร้านที่เชื่อมต่อกับระบบ deeple ไว้

7. คลิก “แชท“

8. คลิก “ไปหน้าตั้งค่าการตอบกลับ“

9. ตั้งค่าฟีเจอร์การตอบกลับดังนี้

แชท : เปิดใช้งาน เพื่อสามารถตอบลูกค้าผ่าน LINE OA ได้

ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ : เปิด เพื่อให้ข้อความทักทายเพื่อนใหม่ของ LINE OA ทำงาน

Webhook : ปิด (ไม่บังคับ)

10. ไปที่ระบบ deeple และคลิกเมนู "ตั้งค่าร้าน"

11. คลิกเมนูย่อย "การเชื่อมต่อ"

12. คลิก "ยกเลิกการเชื่อมต่อ"

13. คลิก "ยกเลิกการเชื่อมต่อ"

14. ระบบจะยกเลิกการเชื่อมต่อ LINE OA โดยอัตโนมัติ

Last updated