Comment on page

ความแตกต่างระหว่างบทบาท "เจ้าของร้าน" และ "แอดมิน"

การแสดงผลของแต่ละเมนูบนระบบ deeple ระหว่างบทบาท "เจ้าของร้าน" กับบทบาท "แอดมิน" นั้น มีความแตกต่างกันตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

แท็บเมนูหลัก

สำหรับหน้าเมนูหลักบนเว็บไซต์ (Website) และแอปพลิเคชัน (Application) สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 บทบาท ได้ดังนี้
มุมมองในหน้าเมนูหลักของผู้ใช้งานบทบาทเจ้าของ
มุมมองในหน้าเมนูหลักของผู้ใช้งานบทบาทแอดมิน
ตารางที่ 1 อธิบายความแตกต่างระหว่างบทบาท "แอดมิน" กับ "เจ้าของ" ในการเข้าถึงแต่ละเมนูในระบบ deeple
เมนูหลัก
เจ้าของ
แอดมิน
รายงานการขาย
รายการสั่งซื้อ
บทสทนา
ตั้งค่าบอท
(error)
เมนูสินค้า & คลังสินค้า
การจัดส่ง
เครื่องมือการตลาด
ตั้งค่าร้านค้า
แพ็กเกจ & การใช้งาน
(error)
การชำระเงิน
(error)

เมนู “การจัดส่ง”

สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 บทบาทได้ดังนี้
มุมมองในหน้าเมนูการจัดส่งของผู้ใช้งานบทบาทเจ้าของร้าน
มุมมองในหน้าเมนูการจัดส่งของผู้ใช้งานบทบาทแอดมิน
ตารางที่ 2 อธิบายความแตกต่างระหว่างบทบาท "แอดมิน" กับ "เจ้าของ" ในการเข้าถึงฟีเจอร์ตั้งค่าการจัดส่ง
เมนูการจัดส่ง
เจ้าของ
แอดมิน
วิธีการจัดส่ง
เวลาทำการจัดส่ง
(error)
รายการนำส่งสินค้า

เมนู “ตั้งค่าร้านค้า”

สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 บทบาทได้ดังนี้
มุมมองในหน้าเมนูตั้งค่าร้านค้าของผู้ใช้งานบทบาทเจ้าของร้าน
มุมมองในหน้าเมนูตั้งค่าร้านค้าของผู้ใช้งานบทบาทแอดมิน
ตารางที่ 3 อธิบายความแตกต่างระหว่างบทบาท "แอดมิน" กับ "เจ้าของ" ในการเข้าถึงเมนูพื้นฐานในการตั้งค่าร้านค้า
เมนูตั้งค่าร้านค้า
เจ้าของ
แอดมิน
ข้อมูลร้าน
สาขา
จัดการธีมร้านค้า
(error)
ตั้งค่ารายการสั่งซื้อ
(error)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
(error)
สมาชิก
เชื่อมต่อ
(error)