ความแตกต่างระหว่างบทบาท "เจ้าของร้าน" และ "แอดมิน"

การแสดงผลของแต่ละเมนูบนระบบ deeple ระหว่างบทบาท "เจ้าของร้าน" กับบทบาท "แอดมิน" นั้น มีความแตกต่างกันตามตัวอย่างดังต่อไปนี้

แท็บเมนูหลัก

สำหรับหน้าเมนูหลักบนเว็บไซต์ (Website) และแอปพลิเคชัน (Application) สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 บทบาท ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 อธิบายความแตกต่างระหว่างบทบาท "แอดมิน" กับ "เจ้าของ" ในการเข้าถึงแต่ละเมนูในระบบ deeple

เมนูหลัก

เจ้าของ

แอดมิน

รายงานการขาย

รายการสั่งซื้อ

บทสทนา

ตั้งค่าบอท

เมนูสินค้า & คลังสินค้า

การจัดส่ง

เครื่องมือการตลาด

ตั้งค่าร้านค้า

แพ็กเกจ & การใช้งาน

การชำระเงิน

เมนู “การจัดส่ง”

สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 บทบาทได้ดังนี้

ตารางที่ 2 อธิบายความแตกต่างระหว่างบทบาท "แอดมิน" กับ "เจ้าของ" ในการเข้าถึงฟีเจอร์ตั้งค่าการจัดส่ง

เมนูการจัดส่ง

เจ้าของ

แอดมิน

วิธีการจัดส่ง

เวลาทำการจัดส่ง

รายการนำส่งสินค้า

เมนู “ตั้งค่าร้านค้า”

สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 บทบาทได้ดังนี้

ตารางที่ 3 อธิบายความแตกต่างระหว่างบทบาท "แอดมิน" กับ "เจ้าของ" ในการเข้าถึงเมนูพื้นฐานในการตั้งค่าร้านค้า

เมนูตั้งค่าร้านค้า

เจ้าของ

แอดมิน

ข้อมูลร้าน

สาขา

จัดการธีมร้านค้า

ตั้งค่ารายการสั่งซื้อ

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

สมาชิก

เชื่อมต่อ

Last updated