Comment on page

รายงานการขาย

รายงานการขาย

 1. 1.
  คลิกเมนู "รายงานการขาย"
2. คลิกเมนูย่อย "รายงานการขาย"
3. ระบบจะแสดงรายงานในรูปแบบตาราง ซึ่งสามารถเลื่อนหน้าจอซ้าย - ขวา เพื่อดูข้อมูลในคอลัมน์ที่ซ่อนอยู่ได้
4. คลิกลูกศร เพื่อให้ระบบแสดงข้อมูลสินค้าในแต่ละรายการสั่งซื้อ

การใช้ตัวกรองข้อมูลรายงานการขาย

ร้านค้าสามารถกรองข้อมูลรายงานการขายได้ 3 รูปแบบดังนี้
 • คัดกรองด้วยสถานะรายการสั่งซื้อ
 • คัดกรองด้วยวันที่และเวลาที่มีรายการสั่งซื้อเกิดขึ้น
 • คัดกรองด้วยข้อมูลอื่น ๆ ที่อยู่ในระบบ
สถานะรายการสั่งซื้อ
วันที่และเวลาที่มีรายการสั่งซื้อเกิดขึ้น
ข้อมูลอื่น ๆ
 1. 1.
  คลิกลูกศรที่หัวข้อสถานะรายการสั่งซื้อ
2. เลือกสถานะรายการสั่งซื้อที่ต้องการดูรายงาน
3. ระบบจะแสดงรายงานการขายดังนี้
 1. 1.
  คลิกที่แท็บช่วงวันที่และเวลา
2. เลือกช่วงวันที่และเวลาที่ต้องการ
3. ระบบจะแสดงรายงานการขายตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้
 1. 1.
  คลิก "เพิ่มตัวกรอง"
2. เลือกหัวข้อตัวกรองข้อมูลที่ต้องการ
3. เลือกตัวกรองจากหัวข้อที่กำหนดไว้
ตัวอย่าง เลือกจากแท็กลูกค้า ซึ่งร้านค้าต้องการกรองข้อมูลดูเฉพาะลูกค้าที่ซื้อสินค้าช่วงโปร 12.12 promo
4. ระบบจะกรองรายงานการขายตามที่กำหนดไว้

การนำออกข้อมูลรายงานการขาย

ร้านค้าสามารถนำข้อมูลรายงานการขายออกจากระบบเป็นรูปแบบไฟล์ .CSV หรือ .XLSX ได้ 2 วิธีดังนี้
 • เลือกเฉพาะบางรายการ
 • เลือกรายการสั่งซื้อทั้งหมด
เลือกเฉพาะบางรายการ
เลือกรายการสั่งซื้อทั้งหมด
 1. 1.
  เลือกรายการสั่งซื้อที่ต้องการนำข้อมูลออกจากระบบ
 2. 2.
  คลิกปุ่ม "Export"
3. เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
4. ระบบจะดาวน์โหลดเป็นรายงานการขายโดยอัตโนมัติ
 1. 1.
  คลิกที่ช่องว่าง
2. ระบบจะเลือกรายการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นทั้งหมด
3. คลิกปุ่ม "Export"
4. เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
5. ระบบจะดาวน์โหลดเป็นรายงานการขายโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลรายงานการขาย

เมื่อร้านค้านำข้อมูลรายงานการขายออกจากระบบเป็นรูปแบบไฟล์เรียบร้อยแล้วจะมีรายละเอียด ดังนี้
ดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์ข้อมูลรายงานการขาย คลิกที่นี่
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4

บทความที่เกี่ยวข้อง