Comment on page

การนำเข้าสินค้าด้วยไฟล์ .CSV หรือ .XLSX

สำหรับกรณีที่สินค้าของทางร้านมีจำนวนมาก สามารถใช้ไฟล์ .XLSX หรือ .CSV ในการนำข้อมูลสินค้าเข้าสู่ระบบได้ โดยมีหัวข้อดังนี้

การดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์

1. คลิก "เมนูสินค้า & คลังสินค้า"
2. คลิกดาวน์โหลดตัวอย่างไฟล์
3. เปิดตัวอย่างไฟล์ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
*ไม่แนะนำให้เปลี่ยนชื่อหัวข้อหรือเพิ่มคอลัมน์ เนื่องจากจะกระทบกับรูปแบบของไฟล์ และทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการอัปโหลดไฟล์เข้าระบบ

การกรอกข้อมูลสินค้า

สินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU

การกรอกข้อมูลสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU (ส่วนที่ 1)
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU
การกรอกข้อมูลสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU (ส่วนที่ 2)
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับฟีเจอร์ตอบกลับเฟซบุ๊กไลฟ์ (Live to Chat) ได้ ที่นี่

สินค้าที่มีตัวเลือก SKU

ตัวอย่าง การกรอกข้อมูลสินค้าหน้ากากผ้า deeple Mask ที่มีตัวเลือกสินค้าเป็นไซส์ S, M และ L
การกรอกข้อมูลสินค้าที่มีตัวเลือก SKU (ส่วนที่ 1)
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสินค้าที่มีตัวเลือก SKU
การกรอกข้อมูลสินค้าที่มีตัวเลือก SKU (ส่วนที่ 2)
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสินค้าที่มีตัวเลือก SKU

ตัวอย่างการกรอกไฟล์

ตัวอย่างที่ 1 การกรอกไฟล์ Excel เพื่อนำเข้าข้อมูลสินค้าที่มีตัวเลือก SKU 1 ระดับ และสินค้าไม่มีตัวเลือก SKU
อธิบาย
  • สินค้าหน้ากากผ้า deeple Mask เป็นสินค้าที่มีตัวเลือก SKU 1 ระดับ (ไซส์หน้ากาก)
  • สินค้าสเปรย์แอลกอฮอล์ deeple Hand Sanitizer เป็นสินค้าที่ไม่มีตัวเลือก SKU
ตัวอย่างที่ 2 การกรอกไฟล์ Excel เพื่อนำเข้าข้อมูลสินค้าที่มีตัวเลือกสินค้า SKU 2 ระดับ
อธิบาย
เสื้อยืดคอกลม ABC คือสินค้าที่มีตัวเลือก SKU 2 ระดับ ดังนี้
  • ระดับที่ 1 คือ ไซส์เสื้อ
  • ระดับที่ 2 คือ สีเสื้อ

การนำเข้าไฟล์ข้อมูลสินค้า

1. บันทึกไฟล์นำเข้าข้อมูลสินค้าให้เรียบร้อย
2. ไปที่หน้าเมนูสินค้าในระบบ deeple เพื่อสร้างเมนูสินค้า/หมวดหมู่ ให้ตรงกับที่ระบุในไฟล์สินค้า (คอลัมน์ category)
3. ไปที่หน้ารายการสินค้าและคลิก ”นำเข้าสินค้า”
4. เลือกไฟล์ข้อมูลสินค้าที่บันทึกไว้
5. ระบบจะนำเข้าข้อมูลสินค้าโดยอัตโนมัติ
ในคู่มือนี้เป็นเพียงการเพิ่มข้อมูลสินค้าในระบบ หากต้องการเพิ่มจำนวนสินค้าสามารถเพิ่มจำนวนสินค้าทีละรายการหรือเพิ่มด้วยไฟล์ได้ โดยทำตามคู่มือด้านล่าง