อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ deeple pay

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ deeple pay มี 2 ส่วนดังนี้

1. ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (Transaction Fee)

2. ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (Withdrawal Fee)

1. ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (Transaction Fee)

ระบบจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากร้านค้าโดยคิดเป็น % (เปอร์เซ็นต์) จากยอดขายของแต่ละรายการสั่งซื้อ ซึ่งค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทช่องทางการรับชำระเงินและแพลนที่ทางร้านใช้บริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %)

*ช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 15 บาท

การคิดค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง (กรณีน้อยกว่าขั้นต่ำ 15 บาท)

ตัวอย่างที่ 1 ร้าน A ใช้บริการระบบ deeple รูปแบบ Advanced Plan ได้รับชำระจากลูกค้าเป็นจำนวนเงิน 100 บาท ผ่าน deeple pay ช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง

วิธีคิด - ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (ตามจริง) = 100 x 0.55% = 0.55 บาท

เนื่องจากเงื่อนไขค่าธรรมเนียมการชำระเงินของโมบายแบงก์กิ้งมีจำนวนเงินขั้นต่ำ 15 บาท

ในกรณีนี้ deeple จึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินเป็นจำนวนเงิน 15 บาท (เท่ากับค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ)

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าธรรมเนียม (VAT) = 15 x 7% = 1.05 บาท

ค่าธรรมเนียม + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าธรรมเนียม = 15 + 1.05 = 16.05 บาท

ดังนั้น ระบบ deeple จึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากร้าน A เป็นจำนวนเงินสุทธิ 16.05 บาท

การคิดค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง (กรณีเกินขั้นต่ำ 15 บาท)

ตัวอย่างที่ 2 ร้าน A ได้รับชำระจากลูกค้าเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ผ่าน deeple pay ช่องทางโมบายแบงก์กิ้ง

วิธีคิด - ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน (ตามจริง) = 10,000 x 0.55% = 55 บาท

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าธรรมเนียม (VAT) = 55 x 7% = 3.85 บาท

ค่าธรรมเนียม + ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าธรรมเนียม = 55 + 3.85 = 58.85 บาท

ดังนั้น ระบบ deeple จึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการชำระเงินจากร้าน A เป็นจำนวนเงินสุทธิ 58.85 บาท

2. ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน (Withdrawal Fee)

นอกจากค่าธรรมเนียมการชำระเงินที่ระบบ deeple เรียกเก็บจากร้านค้าแล้ว ทุกครั้งที่ทำรายการถอนเงินออกจาก deeple pay ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินครั้งละ 15 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) เท่ากันทุกรายการและทุกแพลนที่ใช้บริการ

ข้อแนะนำ

การทำรายการถอนเงินจาก deeple pay ระบบจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนเงินครั้งละ 15 บาท ทางเราขอแนะนำให้ร้านค้าถอนเงินเป็นรอบ โดยกำหนดเป็นรอบรายสัปดาห์, รายเดือนหรือกำหนดยอดเงินรวมในการถอนแต่ละครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

Last updated