การแจ้งหมายเลขพัสดุระหว่างระบบ deeple กับ Zort

การเชื่อมต่อข้อมูลด้านขนส่งระหว่างระบบ deeple กับ Zort จะรองรับเฉพาะข้อมูลหมายเลขการติดตามสถานะพัสดุเท่านั้น ซึ่งร้านค้าสามารถเลือกวิธีการแจ้งหมายเลขพัสดุให้ลูกค้าได้ 2 วิธีดังนี้

Last updated