การจัดการข้อมูลสินค้า

การจัดการข้อมูลสินค้าในระบบ Zort

การจัดการข้อมูลสินค้าในระบบ Zort มีรายละเอียดดังนี้

การแก้ไขข้อมูลสินค้า

  1. คลิก "ชื่อรายการสินค้า"

2. คลิกปุ่ม “แก้ไข“

3. แก้ไข/เพิ่ม ข้อมูลสินค้าในแต่ละหัวข้อตามต้องการ โดยมีข้อควรระวัง ดังนี้

หมวดหมู่

  • ไม่แนะนำให้ย้ายสินค้าข้ามหมวดหมู่ในระบบ Zort เนื่องจากจะทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลสินค้ามายังระบบ deeple ได้อย่างสมบูรณ์

ตัวอย่าง หน้ากากอนามัย deeple Mask Size L อยู่ในหมวดหมู่ deeple Mask (เดิม) ไม่สามารถย้ายไปหมวดหมู่ deeple Sanitizer ได้ เป็นต้น

คำอธิบายสินค้า

  1. ไม่แนะนำให้ใส่คำอธิบายสินค้าในระบบ Zort มีความยาวเกิน 2,000 ตัวอักษร เนื่องจากเมื่อเชื่อมต่อมายังระบบ deeple แล้ว ระบบจะตัดข้อความที่เกินออกโดยอัตโนมัติ

  2. ไม่แนะนำให้ใส่ข้อความที่เป็น HTML ไว้ในระบบ Zort เนื่องจากเมื่อเชื่อมต่อกับระบบ deeple ไปแล้ว จะทำให้การแสดงผลในระบบ deeple นั้นเป็นข้อความที่ไม่สมบูรณ์

4. เมื่อแก้ไข/เพิ่ม ข้อมูลเรียบร้อย คลิกที่ปุ่ม “บันทึก“

การลบรายการสินค้า

  1. เลือก ✔️ ที่สินค้าที่ต้องการลบออก

  2. คลิกเมนู “คำสั่ง”

3. คลิกเมนู “ลบสินค้า“

4. พิมพ์คำว่า “confirm“

5. คลิกปุ่ม "ยืนยัน"

5. คลิกปุ่ม “ตกลง“

Last updated