การตั้งค่าสินค้าฟรีเพื่อจัดโปรโมชัน

การตั้งค่าสินค้าฟรี หมายถึง การสร้างสินค้าใหม่โดยกำหนดให้สินค้าชิ้นดังกล่าวเป็นสินค้าฟรีหรือราคา 0 (ศูนย์) บาท ซึ่งจะใช้ในกรณีที่มีการตั้งค่าโปรโมชันซื้อ…แถม… ที่มีการแถมสินค้าฟรีให้ลูกค้าในแต่ละรายการสั่งซื้อ

ตัวอย่าง ร้านค้าจัดโปรโมชันซื้อ 1 แถม 1 โดยมีสินค้าหลักที่เข้าร่วมรายการคือสเปรย์แอลกอฮอล์ deeple Hand Sanitizer ซึ่งสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. สร้างสินค้าชิ้นใหม่ในหน้าการตั้งค่าสินค้า โดยทำตามคู่มือตั้งค่าสินค้า

กำหนดชื่อสินค้าฟรีโดยไม่ซ้ำกับชื่อสินค้าหลักที่เข้าร่วมโปรโมชัน เช่น Free สเปรย์แอลกอฮอล์ deeple Hand Sanitizer

2. เลือก ☑ ที่สินค้าฟรี

3. กำหนดจำนวนของสินค้าฟรีในคลัง

4. คลิก "บันทึก"

5. ระบบจะสร้างสินค้าฟรีในหน้ารายการสินค้า

ตัวอย่างการใช้สินค้าฟรีในการจัดโปรโมชัน

เมื่อตั้งค่าโปรโมชันประเภท "ซื้อ... แถม..." สินค้าฟรีดังกล่าวจะปรากฏในขั้นตอนการตั้งค่าโปรโมชันดังนี้

ตัวอย่าง การตั้งค่าโปรโมชัน 1 แถม 1

1. ในหัวข้อรายละเอียดเงื่อนไข ให้คลิก “ค้นหา“

2. ระบบจะปรากฏรายการสินค้าฟรีให้เลือก

3. คลิก "ยืนยัน"

4. ระบบจะเพิ่มสินค้าฟรีที่ร่วมรายการโปรโมชัน

5. คลิก "บันทึก"

6. เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าที่เข้าร่วมโปรโมชัน ระบบจะแถมสินค้าฟรีตามที่ตั้งค่าไว้

Last updated