แก้ไขตัวเลือกสินค้า (SKU)

ร้านค้าสามารถแก้ไขข้อมูลของตัวเลือกสินค้าได้เฉพาะหัวข้อดังนี้

การแก้ไขชื่อตัวเลือกสินค้า

* กรณีที่ต้องการแก้ไขชื่อตัวเลือกสินค้า เช่น เปลี่ยนจากคำว่า "ไซส์" เป็นคำว่า "ขนาด" ระบบจะทำการรีเซ็ตข้อมูลในค่าตัวเลือกทั้งหมด ซึ่งร้านค้าจำเป็นต้องตั้งค่าข้อมูลในตัวเลือกสินค้าใหม่อีกครั้ง
1. คลิกเครื่องหมายดินสอ
2. เปลี่ยนชื่อตัวเลือกสินค้า เช่น เปลี่ยนจากคำว่า "ไซส์" เป็นคำว่า "ขนาด"
3. คลิกปุ่ม "เพิ่ม"
4. ระบบจะรีเซ็ตข้อมูลในค่าตัวเลือกทั้งหมด
5. คลิกปุ่ม" จัดการตัวเลือกสินค้า" และตั้งค่าข้อมูลใหม่ให้แต่ละตัวเลือกสินค้าในลำดับถัดไป โดยทำตามคู่มือ การตั้งค่าสินค้า

การเพิ่มค่าตัวเลือกสินค้า

1. คลิกเครื่องหมายดินสอ
2. เพิ่มค่าตัวเลือกใหม่ได้ตามที่ต้องการ
3. คลิกปุ่ม "เพิ่ม"
4. ระบบจะเพิ่มค่าตัวเลือกใหม่โดยอัตโนมัติ
5. คลิกปุ่ม "จัดการตัวเลือกสินค้า" และตั้งค่าข้อมูลให้ตัวเลือกสินค้าใหม่โดยทำตามคู่มือ การตั้งค่าสินค้า

การแก้ไขค่าตัวเลือกสินค้า

คลิกปุ่ม "จัดการตัวเลือกสินค้า" เพื่อเข้าสู่หน้าจอการแก้ไขตัวเลือกสินค้า
สามารถเลือกได้ว่าจะ "แก้ไขข้อมูลของค่าตัวเลือกทั้งหมดพร้อมกัน" หรือ "แก้ไขเฉพาะบางตัวเลือก" ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

แก้ไขข้อมูลของค่าตัวเลือกทั้งหมดพร้อมกัน

1. คลิกปุ่ม "แก้ไขตัวเลือกสินค้าทั้งหมด"
2. เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข ซึ่งสามารถแก้ไขได้เฉพาะหัวข้อดังนี้
  • ราคา
  • ราคาต้นทุน
  • น้ำหนัก
  • ขนาด
3. กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขตามหัวข้อที่เลือกไว้
4. คลิกปุ่มบันทึก เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อย
ตัวอย่าง การแก้ไขราคาให้กับตัวเลือกสินค้าทั้งหมด
5. คลิกปุ่มบันทึกที่หน้าตั้งค่าสินค้า

แก้ไขข้อมูลเฉพาะบางตัวเลือก

1. ร้านค้าสามารถเลือกแก้ไขข้อมูลได้ตามที่ต้องการ
ตัวอย่าง การปรับจำนวนคลังสินค้าให้กับตัวเลือกไซส์ M และ L
ก่อนแก้ไข
หลังแก้ไข
เดิมสินค้าไซส์ M และ L มีจำนวน 100 ชิ้นในคลังสินค้า
ร้านค้าปรับจำนวนสินค้าไซส์ M เป็นจำนวน 80 ชิ้น และไซส์ L เป็นจำนวน 95 ชิ้น
2. คลิกปุ่มบันทึกที่หน้าการจัดการตัวเลือกสินค้า
3. คลิกปุ่มบันทึกที่หน้าตั้งค่าสินค้า