การตั้งค่าปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ (Quick reply)

ปุ่ม Quick reply มีลักษณะเป็นการตอบกลับอัตโนมัติ (Auto Response) ใช้สำหรับคำถามที่พบบ่อยหรือมีไว้ให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรทราบเกี่ยวกับร้านค้าและตัวสินค้าได้ง่าย โดยอาศัยการตั้งค่าชุดคำถาม-คำตอบ (ชุดความรู้) ในเมนูความรู้เฉพาะทางเพื่อประกอบการตั้งค่า

หลักการทำงานของปุ่ม Quick reply คือ ลูกค้าสามารถคลิกเลือกคำถามหรือหัวข้อที่ต้องการสอบถามได้สะดวกโดยที่ไม่ต้องพิมพ์เป็นประโยค และระบบจะตอบกลับเป็นคำตอบที่ตั้งค่าไว้ในเมนูความรู้เฉพาะทางได้ ซึ่งในระบบ deeple มีฟีเจอร์ที่สามารถสร้างปุ่ม Quick reply ได้ดังนี้

การตั้งค่าปุ่ม Quick reply ในความรู้เฉพาะทาง

1. คลิกเมนู "ตั้งค่าบอท"

2. คลิกแท็บเมนูย่อย "ความรู้เฉพาะทาง"

3. คลิกสัญลักษณ์ดินสอของชุดความรู้ที่ต้องการเพิ่มปุ่ม Quick reply

4. สร้างปุ่ม Quick reply โดยพิมพ์ข้อความที่ต้องการให้ลูกค้าคลิก

ตัวอย่าง ลูกค้ามักถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้ากากผ้า เช่น หน้ากากซักได้กี่ครั้ง จึงเพิ่มปุ่ม Quick reply “ซักได้กี่ครั้ง“ 1 ปุ่ม

ปุ่ม Quick reply “ติดต่อแอดมิน“ เป็นปุ่มที่ระบบตั้งค่าไว้เป็นค่าเริ่มต้นในแต่ละชุดความรู้ หากไม่ต้องการให้แสดงผล สามารถคลิกปุ่มกากบาท ( x ) เพื่อลบออกได้

5. กด Enter ระบบจะสร้างปุ่ม Quick reply ให้อัตโนมัติ

6. คลิกปุ่ม "บันทึกและสอนบอท"

7. คลิกปุ่ม "เพิ่มความรู้เฉพาะทาง" เพื่อสร้างชุดความรู้ใหม่ขึ้นมาอีก 1 ชุด ซึ่งเกี่ยวกับปุ่ม Quick reply "หน้ากากซักได้กี่ครั้ง" ที่ตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่

8. เพิ่มชุดคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับจำนวนครั้งในการซักหน้ากาก

(โดยกำหนดให้มี 1 ข้อความที่ตรงกับปุ่ม Quick reply ที่ตั้งค่าไว้เมื่อสักครู่ด้วย)

9. คลิกปุ่ม "บันทึกและสอนบอท"

ตัวอย่างการแสดงผลในหน้าบทสนทนามีดังนี้

การแสดงปุ่ม Quick Replyผลของการคลิกปุ่ม Quick Reply

ข้อควรรู้ในการตั้งค่าปุ่มตอบกลับอัตโนมัติ (ปุ่ม Quick reply)

  • สามารถกำหนดได้สูงสุด 20 ตัวอักษร

  • แสดงผลต่อเมื่อกล่องข้อความสุดท้ายในชุดคำตอบเป็นรูปแบบข้อความ

  • ควรตั้งค่าปุ่ม Quick reply เป็นประโยค/คำ ที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ทางร้านตั้งค่าไว้ในระบบ deeple หรือเป็นประโยคที่บอทสามารถรับมือได้ เช่น ติดต่อแอดมิน เมนูสินค้า หรือโปรโมชัน เป็นต้น

  • เมื่อลูกค้าคลิกปุ่ม Quick reply ใด ระบบจะแสดงเป็นข้อความของปุ่มนั้น ๆ เสมือนลูกค้าเป็นผู้พิมพ์ข้อความดังกล่าวเอง และระบบจะปรากฏข้อมูลตามเจตนาของปุ่ม Quick reply ที่ตั้งค่าไว้

Last updated