การจัดการรายการสั่งซื้อระหว่าง Zort กับระบบ deeple

การจัดการรายการคำสั่งซื้อ (Order) ระหว่าง deeple และระบบ Zort

ระบบ deeple สามารถส่งข้อมูลรายการสั่งซื้อที่มีสถานะ รอการจัดส่ง, สำเร็จ และยกเลิก ไปยังระบบ Zort ได้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในด้านการจัดการรายการสั่งซื้อ และสามารถสรุปภาพรวมการขาย รวมถึงรายได้ของธุรกิจได้ มีรายละเอียดดังนี้

ตัวอย่างหน้ารายการขายบนระบบ Zort

1. คลิกเมนู "รายการขาย"

2. คลิกเมนูย่อย "ดูรายการขาย"

ระบบจะแสดงข้อมูลรายการขาย ดังรูปตัวอย่าง

จากรูปตัวอย่าง รายละเอียดของหน้ารายการขายมีดังนี้

รายการขายแต่ละประเภท มีลักษณะแตกต่างกันตามรูปแบบการชำระเงิน

รายละเอียดรายการขายในระบบ Zort แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามรูปแบบการชำระเงินที่เกิดขึ้นในระบบ deeple ได้แก่

การชำระเงินปลายทาง (Cash on Delivery)

ชำระเงินเต็มจำนวน

Last updated