Comment on page

ข้อความตอบกลับ

การปรับแต่งข้อความตอบกลับ (Custom response message) เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แอดมิน สามารถปรับแต่งข้อความตอบกลับของระบบได้ตามที่ต้องการ โดยสามารถเปลี่ยนข้อความที่ deeple สร้างไว้ให้ เป็นข้อความตามสไตล์ที่แอดมินต้องการ เพื่อให้เข้ากับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์ และได้ประโยคที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น
ข้อควรรู้
 • การปรับแต่งข้อความตอบกลับ ไม่ใช่การแก้ไขหรือเปลี่ยนข้อความที่ถูกส่งไปแล้วในหน้าแชทของลูกค้า
 • ข้อความตอบกลับที่มีการปรับแต่ง จะแสดงผลก็ต่อเมื่อระบบส่งข้อความนั้นให้ลูกค้าในครั้งถัดไป และจะแสดงผลในหน้าแชทของลูกค้าที่ทักเข้ามาหลังจากทางร้านปรับแต่งข้อความนั้น ๆ เสร็จเรียบร้อย

การปรับแต่งข้อความตอบกลับ สามารถเข้าถึงได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

คลิกปุ่มลัดจากหน้าบทสนทนา

1. คลิกเมนู "บทสนทนา"
2. เลือกแชทที่ต้องการปรับแต่งข้อความตอบกลับ
3. คลิกที่สัญลักษณ์ "แก้ไข" ที่แสดงอยู่ด้านหน้าข้อความตอบกลับ
4. ระบบจะปรากฏหน้าจอการตั้งค่าข้อความตอบกลับ
รายละเอียดในหน้าจอตั้งค่าการตอบกลับ มีดังนี้
5. คลิก “ + เพิ่มข้อความตอบกลับแบบกำหนดเอง“
6. คลิก “กำหนดเอง“ เพื่อเริ่มตั้งค่าข้อความตอบกลับ
7. ปรับแต่งข้อความในกล่องข้อความตามที่ต้องการ
ตัวอย่าง การปรับข้อความแจ้งเตือนการชำระเงินโดยเว้นบรรทัดให้อ่านง่ายขึ้น และเพิ่มประโยคติดต่อแอดมินในกล่องข้อความ
ข้อความตอบกลับสามารถตั้งค่าได้สูงสุด 5 กล่องข้อความ

ร้านค้าสามารถตั้งค่าข้อความตอบกลับได้ 4 รูปแบบดังนี้

แบบข้อความ
แบบรูปภาพ
แบบแสดงเมนูสินค้า
แบบแสดงรายการสินค้า
1. พิมพ์ข้อความที่ต้องการ
2. คลิกที่สัญลักษณ์ลูกศร และระบบจะแสดงข้อความในหน้าตัวอย่าง
3. คลิก "บันทึก"
สำหรับรูปแบบข้อความ จะสามารถเพิ่มปุ่ม Quick reply ใต้กล่องข้อความสุดท้ายได้ โดยอ่านคู่มือได้ที่ “การตั้งค่าปุ่ม Quick reply”
1. คลิกที่สัญลักษณ์ “เพิ่มรูปภาพ“ และเลือกรูปภาพหรือ Infographic ที่ต้องการ
2. ระบบจะแสดงรูปภาพในหน้าตัวอย่าง
3. คลิก "บันทึก"
1 รูป เท่ากับ 1 กล่องข้อความ
1. คลิกสัญลักษณ์ “เพิ่มเมนูสินค้า“
2. เลือกเมนูสินค้าที่ต้องการแสดง
3. คลิกที่ลูกศร เพื่อให้เมนูสินค้าขึ้นไปปรากฏในหน้าตัวอย่าง
4. คลิก "บันทึก
 1. 1.
  คลิกที่สัญลักษณ์ “เพิ่มสินค้า“
2. เลือกสินค้าที่ต้องการแสดง
3. คลิกที่ลูกศร เพื่อให้รายการสินค้าขึ้นไปปรากฏในหน้าตัวอย่าง
4. คลิก "บันทึก"

เข้าถึงโดยการคลิกเมนูตั้งค่าบอท >> ข้อความตอบกลับ

นอกจากการใช้ปุ่มลัดในหน้าบทสนทนาเพื่อเข้าสู่หน้าตั้งค่าข้อความตอบกลับแล้ว ทางร้านสามารถเข้าสู่หน้าการตั้งค่าได้จากเมนู ”ข้อความตอบกลับ” เพื่อค้นหาชุดข้อความอื่นๆ ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คลิกที่เมนู "เมนูตั้งค่าบอท"
2. คลิกแท็บเมนูย่อย “ข้อความตอบกลับ“
3. ระบบจะปรากฏหน้าจอเพื่อตั้งค่าข้อความตอบกลับ
รายละเอียดในหน้าจอตั้งค่าข้อความตอบกลับ มีดังนี้
ความหมายของแท็กชุดข้อความตอบกลับ
4. แก้ไขหรือเพิ่มข้อความต่าง ๆ ได้ตามที่ต้องการ โดยใช้วิธีเดียวกันกับการเข้าสู่หน้าตั้งค่าข้อความตอบกลับด้วยปุ่มลัดจากหน้าบทสนทนาที่กล่าวไปข้างต้น

การเปลี่ยนกลับไปใช้ข้อความเดิมที่ระบบ deeple กำหนดไว้ สามารถทำได้ 2 รูปแบบ

รูปแบบที่ 1 “ค่าเริ่มต้น“ คือ การเลือกใช้ชุดข้อความของ deeple เท่านั้น ทางร้านจะไม่สามารถแก้ไขข้อความ หรือจัดลำดับกล่องข้อความใด ๆ ได้ โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้
 1. 1.
  คลิก “ค่าเริ่มต้น“
 2. 2.
  หน้าจอจะแสดงผลชุดข้อความของ deeple จากนั้นคลิก "บันทึก"
รูปแบบที่ 2 “คืนค่าเป็นค่าเริ่มต้น“ คือ การใช้ชุดข้อความของระบบ deeple ซึ่งทางร้านสามารถแก้ไขข้อความ และจัดลำดับกล่องข้อความของระบบ deeple ได้ ทั้งยังสามารถเพิ่มปุ่ม Quick reply ได้อีกด้วย โดยสามารถตั้งค่าได้ ดังนี้
 1. 1.
  คลิก “คืนค่าเป็นค่าเริ่มต้น“
2. คลิก “คืนค่าเป็นค่าเริ่มต้น“ เพื่อยืนยันการคืนค่าเริ่มต้น
3 ระบบจะเปลี่ยนจากข้อความที่ “กำหนดเอง” เป็น “ค่าเริ่มต้น” โดยอัตโนมัติ
4. เพิ่มปุ่ม Quick reply ได้ตามที่ต้องการ เมื่อกล่องข้อความสุดท้ายเป็นรูปแบบ “ข้อความ“
หรือคลิก "จัดลำดับกล่องข้อความ“ หากต้องการเรียงลำดับกล่องข้อความใหม่
5. คลิก “บันทึก“
“ข้อความพิเศษที่ระบบสร้างขึ้น” เป็นรูปแบบข้อความของระบบโดยเฉพาะ จะไม่สามารถปรับแต่งเนื้อหาของข้อความดังกล่าวได้