การตั้งค่าโหมดการตอบแชท

โหมดการตอบแชทในระบบ deeple มี 2 แบบ คือ ตอบแชทด้วยตัวเอง (Admin mode) และตอบแชทอัตโนมัติ (AI Sales mode)

👩‍💼 Admin mode คือ การกำหนดให้แอดมินเป็นผู้ตอบแชททั้งหมดในร้าน โดยสามารถตั้งค่าวันและเวลาทำงานของแอดมินได้ตามที่ต้องการ

Admin mode

  1. เป็นโหมดการตอบแชทเริ่มต้นของระบบ deeple

  2. แชทบอทจะถูกปิดการใช้งานตลอดเวลา จนกว่าจะหมดเวลาทำงานของแอดมิน

🤖 AI Sales mode คือ ระบบตอบแชทอัตโนมัติ โดย AI Chatbot เป็นผู้ตอบแชทลูกค้าทั้งหมด

ในกรณีที่แชทบอทไม่สามารถตอบคำถามลูกค้าได้ แอดมินสามารถเลือกปิดบอทชั่วคราวในแต่ละแชท หรือเลือกปิดบอททั้งระบบโดยการสลับเป็น Admin mode เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้ตามที่ต้องการ

ข้อแนะนำการใช้งาน Admin mode

แนะนำให้เปิดใช้งานโหมดช้อปปิ้งต่อเนื่องไว้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าและเปิดรายการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองผ่านการคลิกปุ่ม Quick reply, LINE rich menu และ Persistent menu

การเข้าสู่หน้าตั้งค่าโหมดการตอบแชท

ร้านค้าสามารถเข้าถึงหน้าตั้งค่าโหมดการตอบแชทได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1 : คลิกเมนูลัด

วิธีที่ 2 : คลิกเมนูตั้งค่าบอท

  1. คลิกเมนูลัดที่แสดงโหมดการตอบแชท ณ ปัจจุบัน

2. ระบบจะนำผู้ใช้งานเข้าสู่หน้าตั้งค่าโหมดการตอบแชทโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า Admin mode

  1. เลือกโหมดการตอบแชทเป็น Admin mode

  2. ✔️ เปิดชั่วโมงทำงานของแอดมิน

หากต้องการให้ Admin mode ทำงานตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องเปิดชั่วโมงทำงานของแอดมินไว้

3. กำหนดวันทำงานของแอดมิน

4. กำหนดช่วงเวลาทำงานของแอดมิน

4.2 หากต้องการกำหนดให้เวลาทำงานของแอดมินเป็นเวลาเดิมทุกวัน ให้คลิก "คัดลอกเวลาใช้ทั้งหมด"

5. คลิก "บันทึก"

6. ระบบจะเปิดการใช้งาน Admin mode เมื่อถึงเวลาทำงานของแอดมินตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้

เมื่อหมดเวลาทำงานของแอดมิน ระบบจะสลับเป็น AI Sales mode โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า AI Sales mode

ร้านค้าสามารถกำหนดให้แชทบอทเป็นผู้ตอบแชทลูกค้าทั้งหมดได้ โดยมีรายละเอียดการตั้งค่าดังนี้

  1. เลือกโหมดการตอบแชทเป็น AI Sales mode

กรณีที่ต้องการให้ AI Sales mode ทำงานสลับกับ Admin mode สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

  1. เลือกโหมดการตอบแชทเป็น AI Sales mode

  2. เปิดชั่วโมงการทำงานของแอดมิน และกำหนดเวลาทำงานของแอดมินไว้ (จำเป็น)

ผลลัพธ์ คือ ระบบจะกำหนดให้แชทบอทตอบแชทเป็นหลัก และเมื่อถึงเวลาทำงานของแอดมิน ระบบจะสลับเป็น Admin mode โดยอัตโนมัติ

2. คลิก "บันทึก"

3. ระบบจะเปิดการใช้งาน AI Sales mode โดยอัตโนมัติ

อ่านคู่มือแนะนำการใช้งานโหมดการตอบแชทได้ ที่นี่

Last updated