เชื่อมต่อระบบ Zort out

ภาพรวมการเชื่อมต่อระบบ deeple กับ ระบบ Zort

ภาพรวมการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างระบบ deeple กับระบบ Zort มีรายละเอียดข้อมูลที่เชื่อมต่อกัน ดังนี้

  1. ข้อมูลหมวดหมู่ (Category)

2. ข้อมูลสินค้า (Products)

3. ตัวเลือกสินค้า (SKU)

4. ข้อมูลสินค้าคงคลัง

5. ข้อมูลการจัดส่ง (Shipping)

6. ข้อมูลรายการสั่งซื้อ

7. รายงาน (Report)

ข้อมูลสินค้าและสินค้าคงคลัง

  1. ข้อมูลภาพรวมหมวดหมู่สินค้า ในระบบ Zort

การแสดงผลของ "หมวดหมู่สินค้า" ที่มาจาก Zort ซึ่งในระบบ deeple จะเรียกว่า "เมนูสินค้า"

เนื่องจากระบบ Zort ไม่สามารถใส่รูปภาพหมวดหมู่สินค้าได้ จึงทำให้รูปภาพไม่แสดงผลในระบบ deeple

ร้านค้าสามารถใส่รูปภาพในระบบ deeple ได้ตามคู่มือ เพิ่มเมนูสินค้า/หมวดหมู่

2. ข้อมูลภาพรวมสินค้า ของร้านค้าในระบบ Zort

การแสดงผลของสินค้าที่มาจาก Zort ซึ่งในระบบ deeple

3. การตัดสต็อกสินค้า เมื่อรายการสั่งซื้อในระบบ deeple อยู่ในสถานะ "สำเร็จ" ระบบ Zort จะตัดสต็อกสินค้าให้ตรงกับระบบ deeple ดังรูปตัวอย่าง

เนื่องจากคลังสินค้าที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับระบบ deeple ถูกสร้างในระบบ Zort

ดังนั้น การอัปเดตข้อมูลสินค้าต่าง ๆ ต้องอัปเดตในระบบ Zort จึงจะมีผลเปลี่ยนแปลงในระบบ deeple

รายงานภาพรวมและรายงานการขาย

ระบบ Zort และ deeple มีการแสดงผล ดังนี้

ข้อมูลลูกค้า

ระบบ Zort จะเก็บข้อมูลลูกค้าที่มีสถานะการสั่งซื้อในระบบ deeple เป็น "รอการจัดส่ง", "สำเร็จ" และ "ยกเลิก" ไว้ในข้อมูลผู้ติดต่อ

ภาพรวมการเงิน

เมื่อสถานะรายการสั่งซื้อในระบบ deeple เป็น "รอการจัดส่ง” "สำเร็จ“ หรือ "ยกเลิก“ จะทำให้ข้อมูลการชำระเงินของแต่ละรายการสั่งซื้อ ถูกแสดงผลในระบบ Zort โดยอัตโนมัติ และระบบ Zort จะเก็บข้อมูลเป็นรายรับของร้านค้าโดยแยกประเภทรายการอย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ระบบ Zort มีการเก็บข้อมูลรายรับ โดยแยกตามประเภทช่องทางการชำระเงินดังนี้

สามารถคลิกที่เมนู “ชื่อกระเป๋าเงิน (หมายเลข 1)“ เพื่อให้ระบบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีที่เป็นรายรับจากการขายสินค้าในระบบ deeple ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลของรายการสั่งซื้อที่ “สำเร็จ“ และ “ยกเลิก“

รายการเคลื่อนไหวของรายการสั่งซื้อรูปแบบชำระเงินปลายทาง (COD) ของร้านค้าในระบบ deeple

Last updated